Защита на лични данни

ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА – СУБЕКТИ НА ДАННИ


     Уважаема Госпожо/Господине,

    Във връзка с влезлите в сила правила на Общия регламент относно защитата на данните – ОРЗД (Регламент 2016/679), предоставяме на  Вашето внимание следната информация:

     МБАЛ ,,Света Анна-Варна“ АД, гр. Варна е администратор на лични данни със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. ,,Цар Освободител“ № 100, с ЕИК: 000090019. Вие можете да установите контакт с администратора на горепосочения адрес или чрез длъжностното лице по защита на данните, на факс  052 648241тел. 0882 880873 или e-mail: gdpr@svetaanna-varna.com

Като медицинско заведение МБАЛ ,,Света Анна-Варна“ АД  и целият неин колектив е призван да се грижи за живота и здравето на своите пациенти и служители, като неотменима част от тази грижа е и защитата на личната информация, която получаваме при и по повод на нашата работа, правилната и законосъобразна нейна обработка и съхранение.

    В качеството си на болнично заведение, страна по търговски и граждански правоотношения, работодател и др.  МБАЛ ,,Света Анна-Варна“ АД, гр. Варна обработва множество категории лични данни, включително и специални такива, но това става винаги по силата и при изпълнението на законови задължения и права на лечебното заведение и при съблюдаване на законните права и интереси на субектите на личните данни или с други думи получаването и обработката на лични данни става въз основа на доказуем и законен легитимен интерес.

    МБАЛ ,,Света Анна – Варна“ АД, гр. Варна  обработва лични данни основно за: нуждите на основното си призвание, а именно – диагностика и лечение на своите пациенти, съставяне на необходимата медицинска и отчетна документация, както и такива категории лични данни, съотносими към останалата дейност на болницата в качеството и на контрагент, работодател и др.

    Уверяваме Ви, че в контактите с МБАЛ ,,Света Анна-Варна“ АД, гр. Варна, лични данни ще Ви бъдат поискани единствено в изпълнение на законови задължения и права на болничното заведение и при пълно и всеобхватно разясняване на вашите права като субекти на лични данни и информираното Ви съгласие за такава обработка и в този смисъл непредоставянето на поискана лична информация може да попречи на изпълнението на договорно задължение, спазването на законово изискване, оказването на определена медицинска услуга и др.


    МБАЛ ,,Света Анна – Варна“ АД, гр. Варна  може да предостави лични данни на трети лица, когато това се изисква по закон, когато това е необходимо за изпълнение на нормативно вменени задължения, или когато е в интерес на здравето на субекта на данните. Такива трети лица могат да бъдат са НЗОК, Министерство на здравеопазването, медицински специалисти – консултанти, доставчици на ТРЗ услуги, застрахователи: и др., като от тях винаги се изисква адекватна защита на предоставените им  данните и спазване на нормите за защита на данните. В някои случаи лични данни да бъдат изпратени до страни извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП), като в тези случаи се осигурява необходимото сигурно ниво на защита на личните данни, съобразно нормативните изисквания.
     В зависимост от целите за които са събрани МБАЛ ,,Света Анна-Варна“ АД, гр. Варна  съхранява лични данни за различни периоди, но не по-кратко от технологичното време за постигане на резултата, за който са събрани, включително за да се спазят нормативните изисквания в областта на здравеопазването, данъчната система, трудовото, осигурителното право, счетоводните стандарти и др. За да определи подходящия период на съхранение, МБАЛ ,,Света Анна-Варна“ АД, гр. Варна взема предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите, за които ги обработва      

       Правата Ви, като субект на лични данни са:

1.Достъп до информация (съгласно чл. 15 от ОРЗД), т.е възможността да получите информация за вида и категорията на личните ви данни, получени и съхранявани от болницата за вас, както и да получите информация за законовото основание за обработката им.;

2. Коригиране (съгласно чл. 16 от ОРЗД): имате възможност да изискате от МБАЛ ,,Света Анна-Варна“ АД, гр. Варна  да коригира всяка непълна или неточна информация, събрана и съхранявана в болничното заведение за Вас.;

3.Изтриване (право ,,да бъдеш забравен“ съгласно чл. 17 от ОРЗД): имате възможност да поискате от администратора на лични данни да изтрие или премахне Вашите лични данни, когато няма валидна причина да продължи обработката им.

4. Също така имате правото да искате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка.
възражение срещу обработка (съгласно чл. 21 от ОРЗД): в случаите, в които МБАЛ ,,Света Анна-Варна“ АД, гр. Варна разчита на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка.
ограничаване на обработката (съгласно чл. 18 от ОРЗД): имате възможност да изискате от МБАЛ ,,Света Анна-Варна“ АД, гр. Варна временно да преустанови обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да бъде установена точността на данните или причините за тяхното обработване.;

5.Преносимост на данните (съгласно чл. 20 от ОРЗД): това Ваше право е ограничено до случаите, когато данните са предоставени от Вас за целите на договор и Ви дава възможност да изискате от МБАЛ ,,Света Анна-Варна“ АД да предостави съхраняваните в електронна форма Ваши данни на трето лице.
6. Вие имате право да оттеглите съгласието си, когато това е единственото основание за обработка на личните ви данни. Оттеглянето става чрез  длъжностното лице по защита на личните данни на МБАЛ ,,Света Анна-Варна“ АД, гр. Варна. След искане от ваша страна, болницата ще преустанови обработката на данните за целта/, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако няма друго законово основание, за да продължи обработката, за което ще бъдете уведомени своевременно.


    Описаните по горе права може да упражните, като се свържете  с длъжностното лице по защита на данните на факс  052 648241тел. 0882 880873 или e-mail: gdpr@svetaanna-varna.com 
    Всякакви оплаквания и жалби по отношение на обработката, съхранението и начините за ползване на вашите лични данни можете да адресирате до Комисията за защита на личните данни,