Снабдяване със стерилни материали /ЗЦССМ/

Разположение: Звеното за централно снабдяване със стерилни материали е разположено на приземния етаж ,в сградата на Хирургичен блок на МБАЛ”Света Анна- Варна” АД.

ИСТОРИЯ: ЗЦССМ е разкрито през 1995 година като неразделна част от структурата на лечебното заведение. –

СТРУКТУРАТА НА КЛИНИКАТА: В ЗЦССМ се извършва стерилизация с пара под налягане и химическа с  формалдехид в планов и спешен порядък. Приемат се, обработват се,  стерилизират се и се предават материали от всички звена в структурата на МБАЛ ”Св. Анна-Варна “АД – гр. Варна, други здравни и лечебни заведения и  амбулатории за доболнична помощ – ОПЛ, специалисти и стоматолози.

ЕКИП:

НАЧАЛНИК НА ЗВЕНОТО:  Мария Ценова – инспектор обществено здраве

Ръководителят на ЗЦССМ  притежава сертификат , отговарящ на европейските изисквания за заемане на длъжността .

ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ В СТРУКТУРАТА: Стерилизацията се извършва от всички служители на звеното, след придобита правоспособност по Наредбата за устройството, безопасността, експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане, обн. ДВ бр.64/18.07.2008 год., в сила от 19.08.2008 год..

Персоналът е с дългогодишен опит , преминал обучение за безупречно и акуратно изпълнение на служебните си задължения     

АПАРАТУРА: водоподготвителна инсталация за производство на деминерализирана вода “CRIST”, машина за опаковане “HAWOMЕD”, ротационна залепваща машина “GETINGE, стерилизатори  АS- *D*- 6 “Еко матик”, производство на “Шерар”-Швейцария. Два от стерилизаторите са парови, всеки с възможност за стерилизация на 12 стерилни единици и един газов на формалдехид с обем 1 ½ стерилни единици.

Апаратите са с двойно микропроцесорно управление. Паровите стерилизатори позволяват избор на 14 различни програми: стерилизация при 134 ° C на открити и опаковани инструменти, инструменти в контейнер, опаковано хирургично бельо, бельо в контейнер, стерилизация на гумени изделия при 121°  C и 125°  C в контейнер или фолио – опаковки, програма за допълнително сушене, две програми за тестване на апаратите – “Вакуум-тест” и “Бови-Дик” тест. От 2003 година е инсталирана програма за стерилизация на течности на 121° С. Газовият стерилизатор е с инсталирана  стандартна програма, гарантираща стерилизацията на термолабилни материали при 70°  C с формалдехид. Осигурена е необходимата безопасност на работа и чистота на околната среда. Технологичният процес не налага допълнително пречистване и охлаждане на отпадните води. Вкарването на чист въздух в стерилизаторите става през еднопосочни бактерицидни филтри. Апаратите се захранват с вода, подготвена от специална водоподготвителна инсталация.

В отделението е създадена организация за изпълнение на всички ангажименти в срок и с най-високо качество .

ДЕЙНОСТИ И УНИКАЛНИ УСЛУГИ: Цялостната дейност от приемането до предаване на крайният продукт се подчинява на утвърдената технология, при спазване на методическите указания на РЗИ и според изискванията на Наредба № 3/08.05.2013 год.Медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции, обн. ДВ бр.43/14.05.2013 год., Указание №2 от 2.09.1998 год. за начини и средства за дезинфекция в Здравните заведения и Указание №3 от 2.09.1998 год. за провеждане на лабораторен контрол върху качеството на дезинфекцията и стерилизацията в Здравните заведения. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ:      В звеното е създадена организация за изпълнение на експресни и спешни заявки за стерилизация на материалите.

Работно време: 7.00 – 16.30 ч.

ТЕЛЕФОНИ:  052/821 – 509

НАЧАЛНИК НА ЗВЕНОТО: 0895 63 88 90