Мултипрофилно спешно отделение

Мултипрофилно спешно отделение е открито на 02.02.2007 г. След извършен цялостен ремонт през 2009 год.  бе преустроено и  бе въведена за първи път в страната триажна система. Това отделение е едно от най-натоварените структури  в болницата. Тук се оказва високо специализирана медицинска помощ  при състояния на спешен  травматизъм/ ПТП, битов, производствен, криминален/ и спешни хирургични състояния. Средно на денонощие преминават около 200 пациента, като престоят им в секторите е различен в зависимост от индивидуалните нужди.

Обслужват се болни постъпили сами, доведени от свои близки или екип на ЦСМП, насочени от личен лекар или друг специалист.

Оказва се помощ на всяко лице, потърсило спешна помощ и намиращо се в състояние пряко застрашаващо здравето или живота му, независимо от неговата възраст, пол, местожителство, гражданство или здравно-осигурителен статус.

Разположение: Намира на първия и втория етаж на ниското тяло на Хирургичния блок на МБАЛ”Св.Анна-Варна „АД

Капацитет легла: МСО разполага с  16  легла и носилки, които при масов травматизъм  броят им може да се увеличи.

Структура :

 Състои се от:

 1. Приемна зала:
 2. Триажен пост и регистрация;
 3. Чакалня за пациенти и придружители;
 4. Санитарни възли за пациенти и придружители;
 5. Кабинети на втория етаж:
 6. Противошокова зала с 6 легла и пролежаване да 24 часа;
 7. Спешен хирургичен кабинет с  3 легла и пролежаване до 24 часа;
 8. Спешен ортопедичен сектор с  2 легла и пролежаване до 24 часа;
 9. Административен кабинет: Началник отделени,ст.мед.сестра,техн.сътрудник
 10. Кабинети на първи етаж:
 11. Спешен терапевтичен кабинет с 2 легла и пролежаване  до 24 часа ;
 12. Спешен педиатричен кабинет с 1 кушетка;
 13. Кабинет Кожно венерически болести
 14. Санпропусник с гардероб з временно съхранение на дрехи и вещи на хоспитализирани по спешност и планови пациенти

Екип

Началник отделение: Д-р Калоян Бакалов, лекар със специалност Спешна медицина

Лекари – 22

Лекари със специалност:

 • Двама лекари със специалност Спешна медицина
 • Един лекар със  специалност Нервни болести
 • Един лекар със  специалност Кожно венерически болести
 • Един лекар със специалност Вътрешни болести и Ревматология
 • Един лекар със специалност Педиатрия
 • Един лекар със специалност  Обща хирургия

Лекар специализант „Спешна медицина: – един

Лекари без специалност  – петнадесет

Старша мед.сестра –  Мари Симонян

Мед.сестри – тридесет и две

Акушерки  – пет

Мед.фелдшер – един

Санитари – двадесет и трима

Тенхически сътрудник – 1

Апаратура: Отделението разполага с модерна апаратура- монитори за следене на жизнени показатели, апарати за обдишване, аспирационни помпи, ЕКГ апарати, дефибрилатори, системи за подаване на газове,ехограф.

Информация за пациента: При възможност да предоставят документ за самоличност и  мед.документация.

В зависимост от състоянието на пациента, лекаря от МСО може при необходимост да го насочи към специализирана болница  Очна, ВМБ, Св.Марина, Варненска кардиология

Телефони:

Началник отделение 052/ 821 656

Ст.мед.сестра 052/ 821 778

Технически сътрудник 052/ 821 778

Противошокова зала 052/ 821 656

Спешен ортопедичен кабинет 052/ 821 341

Спешен хирургичен кабинет 052/ 821 447

Спешен терапевтичен кабинет 052/ 821 346

Спешен детски кабинет 052/ 821 467