МДЛ „Клинична лаборатория“

Разположение: кабинет 212 на ІІ етаж в хирургичен блок  на МБАЛ”Света Анна – Варна”АД

История: МДЛ”Клинична лаборатория” е преминала през различни етапи на централизация и децентрализация като структура. През годините са съществували специализирани лаборатории, позиционирани по отделения и клиники. Лабораторията е функционирала само като спешна за определен интервал от време, била е й част от централна лаборатория, позиционирана в настоящия ДКЦ 4.

В “Клинична лаборатория” са били ръководители и работили много изявени лекари, експерти в дейността си като д-р Иван Стоянов, Пейчо Панайотов, д-р Стефка Нанова, д-р Александра Вутова, д-р Екатерина Костова, д-р Ваня Камбурова, д-р Мария Брайнова, доцент Румяна Патева и др.

Капацитет:

  • Изследвания ”Клинична химия”: 627 теста на час
  • Изследвания “Хематология”: 90 теста на час
  • Изследвания “Хемокоагулация”: 180 теста на час
  • Изследвания “Хормони и туморни маркери”: 36 резултата на час
  • Изследвания “Кръвно-газов анализ”: 250 проби на ден
  • Изследвания “Уринен анализ”: 514 теста на час

Структура на МДЛ”Клинична лаборатория”:

Екип:

Началник клиника – д-р Розалия Тодорова

Лекари – д-р Румяна Обрешкова

Биолог – Павла Лазарова

Старши лаборант – Добринка Люцканова

Медицински лаборанти – 16

Водещ специалист в лабораторията: д-р Розалия Тодорова

Апаратура:

Лабораторията е осигурена със съвременна аналитична апаратура като хематолгични броячи, селективни автоматични клинико-химични анализатори и анализатори за високо специализирани клинико-химични изследвания. Използват се утвърдени съвременни методики за лабораторни измервания. Апаратите и съораженията са сертифицирани по международни стандарти като ISO9001, TÜV.

  • Клинично-химичен анализатор “Cobas C 311”- Roche;
  • Клинично-химичен анализатор “BS-300“- Mindray;
  • Клинично-химичен анализатор “Dimension EXL200”;
  • Глюкоанализатор ”Biosen C-line” – EKF Diagnostic;
  • Кръвно-газов анализатор ”ABL800Flex”- Radiometer, Copеnhagen;
  • Имунохимичен анализатор”AIA360”– TOSOH;
  • Уринен анализатор”H-300”- DIRUI ;
  • Хемостазен анализатор”ACL-200”- IL;
  • Хемостазен анализатор”ACL TOP 500 ”- IL;
  • Хемостазен анализатор”CA-600”- Sysmex;
  • Хематологичен анализатор “M-20-S, MEDONIC”- Boule Medical AB;
  • Хематологичен анализатор”BC-3000 Plus” – Mindray;
  • Хематологичен анализатор“BC-5800” – Mindray;
  • Йонселективен анализатор”EasyLyte” – Medica;
  • Aнализатор за автоматично отчитане на СУЕ “SRS 20/II”

Дейности и уникални услуги:

МДЛ”Клинична лаборатория” в МБАЛ ”Света Анна –Варна” е структура от диагностично-консултативния блок на лечебното заведение с предмет на дейност извършване на медико-диагностични изследвания на биологичен материал ( in vitro диагностика) за установяване качествени и количествени показатели с цел  ранно диагностициране, мониториране на болестния процес и ефекта на лечението и профилактичен скрининг, както и оценяване на степента на възстановяване на здравето и работоспособността.  

Основни дейности, които извършва лабораторията:

  • Провеждане на клинико-лабораторна диагностика на клиниките, отделенията, приемно-консултативните кабинети и спешно отделение;
  • Извършване на платени изследвания;
  • Извършване на изследвания в сътрудничество с различни здравно-осигурителни фондове;
  • Провеждане на учебна дейност със студенти от МУ “Проф.П.Стоянов” в областта на лабораторната медицина;
  • Научноизследователка дейност на основната на договoрно финансиране;

Услуги, които се предлагат в областта на лабораторната диагностика:

Групи изследвания :

  • Клинична химия:
  • белтъци
  • липиди
  • електролити
  • субстрати
  • ензими
  • олигоелементи
  • туморни маркери (PSA)
  • маркери на възпалението (С-реактивен протеин)
  • сърдечни маркери (Тропонин I, CPK, CPK-MB)
  • Хематология :
  • кръвна картина
  • диференциално броене на левкоцити
  • СУЕ
  • морфология на еритроцити
  • ретикулоцити
  • Хемокоагулация:
  • Протомбиново време/INR
  • APTT
  • Фибриноген
  • Д-димер
  • Уринен анализ
  • Кръвно-газов анализ
  • Пунктати –химично и цитологично изследване (броене на клетки)       (гръбначно-мозъчна, ставна, плеврална и коремна течности)
  • Други : неонатален билирубин, Helicobacter pylori, изброяване на тромбоци в кръвна натривка ( метод по Фонио ), диференциране на еозинофили в натривка от назален секрет
  • Функционални изследвания:
  1. орален глюкозо-толерантен тест
  2. креатининов клирънс

Информация за пациента:

В клиничната лаборатория на МБАЛ”Света Анна-Варна”АД могат да Ви бъдат направени изследвания:

  • без заплащане в случай, че сте пациент на МБАЛ”Света Анна-Варна”АД
  • по Ваше желание чрез заплащане по ценоразписа на болницата

Подготовка за изследване:

  • Кръв, урина и други биолгични материали за изследване се вземат сутрин между 7 и 9.30 часа на гладно
  • Препоръчително е да не е приемана храна през последните 12 часа преди изследване
  • Препоръчва се преди изследване да се ограничи физическата активност
  • Без промяна в обичайната диета
  • Въздържане от алкохол 1-3 дни преди изследването
  • При възможност изследванията се извършват преди други диагностични и терапевтични процедури
  • Желателно е да сте в седнало / легнало положение на тялото 20 минути преди вземане на кръв
  • Кръвно-захарен профил – пациентът не пази диета, не спира лечението си, не променя обичайния си дневен режим. Изследването се провежда по схема, назначена от лекуващия лекар.
  • Орален глюкозо-толерантен тест – три дни преди теста пациентът консумира смесена храна с минимум 150 грама въглехидрати дневно. Приемането на лекарства, повлияващи въглехидратния метаболизъм, се преустановява за период от 3 дни преди изследване.Анализът се осъществява по схема, назначена от лекуващия лекар.
  • Липиден статус – изследването се провежда сутрин на гладно след 12 –часово гладуване. 2-3 дни преди изследване пациентът приема бедна на мазнини храна. Не се  приемат лекарства, повлияващи мастния метаболизъм за период от две семици преди извършване на изследване.
  • Електролити и олигоелементи – необходимо е да са минали 10 дни от последния прием на препарати, които ги съдържат, както и мултивитаминни комплекси.
  • При изследване на хормони не трябва да сте пили кафе и да сте приемали медикаменти 48 часа преди вземане на пробата. Изследването се провежда сутрин на гладно.
  • При изследване на репродуктивни (полови) хормони, се съблюдава схема в зависимост от фазата на месечния цикъл. Не се приемат хормонални препарати преди вземане на кръвта.
  • При изследване на урина се използва първата сутрешна урина след 12-часова хранителна пауза и ограничен прием на течности. Взема се урина от средна струя след тоалет на гениталите.Урината се донася незабавно в лабораторията в химически чисти съдове, затворени с капак.
  • Калций, фосфор в 24-часова урина – събирането на урина започва сутрин (7 – 7.30 часа). Първата порция урина се изхвърля. Всяка следваща порция се събира в предварително добре измит съд, удобен за определяне на цялото количество урина (например бутилка от 2 литра). В началото към урината се добавя консервант. При всяко прибавяне на урина съдът се разклаща добре, съхранява се на хладно и защитено от пряка слънчева светлина място. Събирането на урината приключва с добавянето на първата порция урина на следващата сутрин (7.00- 7.30 часа).Определя се общото количество отделена за 24 часа урина. В лабораторията се донасят 50 – 100 мл от цялото количество.
  • Пикочна киселина в 24-часова урина – събирането на урина започва сутрин (7 – 7.30 часа). Първата порция урина се изхвърля. Всяка следваща порция се събира в предварително добре измит съд, удобен за определяне на цялото количество урина (например бутилка от 2 литра). В началото към урината се добавя консервант. При всяко прибавяне на урина съдът се разклаща добре, съхранява се на хладно и защитено от пряка слънчева светлина място. Събирането на урината приключва с добавянето на първата порция урина на следващата сутрин (7.00- 7.30 часа). Определя се общото количество отделена за 24 часа урина. В лабораторията се донасят 50 – 100 мл от цялото количество.
  • За изследването на креатининов клирънс, белтък в урина, микроалбуминурия в 24-часова урина – събирането на урина започва сутрин (7 – 7.30 часа). Първата порция урина се изхвърля. Всяка следваща порция се събира в предварително добре измит съд, удобен за определяне на цялото количество урина (например бутилка от 2 литра). При всяко прибавяне на урина съдът се разклаща добре, съхранява се на хладно и защитено от пряка слънчева светлина място. Събирането на урината приключва с добавянето на първата порция урина на следващата сутрин (7.00- 7.30 часа). Определя се общото количество отделена за 24 часа урина. В лабораторията се донасят 50 – 100 мл от цялото количество.

 Акценти: 

Лабораторията има изградена система за управление на качеството, съблюдавайки изискванията и правилата за добра лабораторна практика. Провежда се ежедневен вътрешно-лабораторен контрол за точност и възпроизводимост.Участието в националната система за външна оценка на качеството на България се удостоверява с придобитите сертификати за успешно представяне.

! 24-часово обслужване на пациенти и диагностична работа, 7 дена в седмицата и по време на национални празници.

! При извършване на платени изследвания не е необходимо представянето на направление от личен лекар.

! Възможност за домашни посещения.

! За улеснение на нашите пациенти са предложени различни възможности за проверка и получаване на резултатите:

  1. на място в лабораторията
  2. по факс
  3. по e-mail
  4. по пощата

! Постоянно присъствие в границите на работното време и на разположение в останалата част на денонощието и седмицата на лекар-специалист по “Клинична лаборатория”.Възможност за консултация с лабораторни специалисти.

! Лабораторията осигурява безопасна среда при провеждане на тестовете. Всички биологични материали се вземат по стандартизиран начин, използвайки се индивидуални комплекти  за еднократна употреба и затворена система за вземане на кръв.

! Лабораторията използва съвременни автоматични убождащи устройства при вземане на капилярна кръв, което е предпоставка за атравматичност и минимализиране на неприятното усещане от манипулацията.

! На пациентите се гарантира конфиденциалност на резултата и самоличността.

Телефони за контакти:

Началник лаборатория

052 821 770

“Хематология”,”Коагулация”,”Кръвногазов анализ”, ”Уринен анализ”,”Манипулационна “

052 821 352

„Клинична химия“

052 821 377 

Работно време:

00.00 – 24.00ч. от понеделник до неделя

Местоположение:

Хирургичен блок, етаж II, к-т 212