Болнична аптека

Болнична аптека в структурата на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД е разкрита в средата на 1994 год. със заповед на Кмета на Община – Варна в изпълнение на решение на Общинския съвет – Варна на базата на бившата аптека на „Аптечно“ АД – Варна.

Аптеката е предназначена да обслужва единствено нуждите на болницата и не работи с външни клиенти.

В нея се извършват дейности по приемане, съхраняване, отпускане, експедиция и контрол на медикаменти от лекарствената листа на болницата. Снабдена е с необходимото оборудване за приемане, съхранение на лекарства според изискванията на производителя им, изготвяне на екстемпорални форми, автоматизирано следене на движението на материалите и контрол на сроковете на годност и дозовия режим и експедиция до краен получател – отделение.

Уникално в дейността й е извършването на комплексен клинико-фармакологичен сървиз, благодарение на единствения извън столицата щатен лекар – клиничен фармаколог.

Аптеката се ръководи от управител и зам. управител – магистър-фармацевти с многогодишен опит.

Персонал:

Управител: маг. фарм. Галина Маринова

Клиничен фармаколог: Д-р Венцеслав Елисеев

Телефони за контакти:

Управител: 648 253; 052 821/ 202

Местоположение: блок № 23

За контакти: pharmacy@svetaanna-varna.com