Клинична патология

Общата и клинична патология е основна медицинска специалност, която изучава морфологичните изменения в тъканите и органите на човешкото тяло на различни структурни нива. Анализът на морфологичните промени позволява да се разкрият причините за възникване на болестите и тяхното развитие.

Първото отделение по Патоанатомия в град Варна е създадено към бившата Окръжна болница /днес МБАЛ „Св.Анна“/ през 1948г.Първият завеждащ отделението е д-р Иван Златев.

През 1961 г. се създава Висш Медицински Институт и катедрата по Патоанатомия се помещава в отделението по Патоанатомия към Окръжна болница до 1991г.Сградата на отделението изпълнява функциите си 70 години.

От 2019 г. ООКПатология се намира в сградата на Хирургичен блок- МБАЛ“Св.Анна“-партер.

Отделението се състои от биопсичен сектор, биопсична и цитологична лаборатории, гефрирна лаборатория и секционна зала с хладилна камера.

Завеждащ/началник/ на отделението е д-р Красимир Цолов.Негови колеги -патолози са д-р Валентина Христова и д-р Валентина Кайряк.Към момента в отделението работят и двама лекари-специализанти.

Персоналът се състои от седем медицински лаборанти,технически секрета-координатор и двама препаратори-санитари.

Старши медицински лаборант :Васка Самарджиева

За осъществяване на дейността си,отделението е оборудвано със съвременна апаратура по изискванията на медицински стандарт“Клинична патология‘:

Микроскопи Olympus,Микротоми-Leika ,Автоматичен хистокинет-Leika,Парафинов център, Криостат- Shandon Cryotome и всичко необходимо за изработването на биобсични и некропсични изследвания.

В отделението се извършват:

  • гефрирна диагностика;
  • цитологична диагностика;
  • биобсични изследвания;
  • скрининг-изследвания на секрети,пунктати,ТАБ,четкови биобсии,цитонамазки;
  • имунохистохимична HER-2 диагностика;
  • патологоанатомични аутопсии;
  • консултативна дейност на материали и препарати, изработени в други здравни заведения

Телефони:

Началник отделение: Д-р К.Цолов-052/821 270

Д-р Христова,Д-р В.Кайряк-052/821 321

Биопсична и цитологична лаборатории –052/ 821 527
Гефрирна лаборатория – 052/ 821 709
Секционна зала – 052/ 821 497
електронен адрес: kl.pathologia@abv.bg