Клиника Вътрешни болести

В 140 годишната история на МБАЛ „Света Анна – Варна“ едно от основните направления е било „Вътрешни болести“ (ВБ). В отделенията по ВБ през годините са работили изградени специалисти с изключителен опит и авторитет (д-р Митов, д-р Калешев, д-р Станев, д-р Диканаров и други). Болницата в продължение на 25 години е била база за обучение по ВБ на МУ – Варна, в която са работили проф. А. Станчев, проф. К. Койчев, проф. Х. Капонов, проф. З. Златанов и др.

Разположение: Стационар: Блок 3, на V етаж, сграда на МБАЛ „Света Анна- Варна“ АД

Капацитет: 23 легла

Структурата на клиниката: В момента КВБ работи по три направления – пулмология, кардиология и нефрология, като покрива следните клинични пътеки: 38, 39, 40.1, 42.1, 45, 36, 29, 84. В последните три години през КВБ преминават средно годишно 1500 болни. Клиниката осъществява много голям обем консултативна помощ, както в Приемно­-консултативен кабинет N 104, така и във всички звена на болницата. По трите направления работят високо квалифицирани специалисти.

От 2016 година към клиниката е обособено самостоятелно отделение по Гастроентерология.

Екип:

Началник клиника:  

Доц. д-р Димитър Карастатев, д., специалист по ВБ и кардиология

Лекари:

Проф. д-р Христо Цеков, д.м.н., специалист по ВБ, кардиология и пулмология

Доц. д-р. Сергей Пройков, д., специалист по ВБ и пулмология,

Д-р Иван Митишев, специалист по ВБ и пулмология,

Д-р Галина Николова – Барбаянева, специалист по ВБ и кардиология,

Д-р Бисерка Петкова – Папурова, специалист по ВБ и нефрология,

Лекари без специалност- В клиниката работят специалисти по ВБ с много голям клиничен опит: д-р т. Йолов, д-р В. Пройкова, д-р Т. Иванова и д-р Г. Нури.

От 2017 година, след акредитация клиниката е призната за база за специализация по специалностите .Пулмология и фтизиатрия“ и „Нефрология“, като настоящи и бъдещи специализанти са д-р С. Митева, д-р С. Испир и д-р Р. Шабан.

Ст.мед.сестра:  Христина Христова

Апаратура: Ехограф, спирометър за изследване на дишането,  24-часово мониториране на артериалното налягане, мониториране на сърдечната дейност.

Дейности и уникални услуги: Добро взаимодействие със спешните и параклинични звена на болницата осигуряващо своевреннна диагноза и пълноценно лечение.

Информация за пациента: преди постъпване за лечение, по време на лечение и след изписването от отделението, контролни прегледи съгласно изискванията на НЗОК.

Акценти: Съобразявани със съвременните препоръки за диагностика и лечение по клиничните пътеки изпълнявани в клиниката.                      Привличане на млади лекари-специализанти и осигуряване на съвременното им обучение.

Телефони:

Началник клиника:  052/821-710

Старша медицинска сестра: 052/821/554

Манипулационна:   052/821-516

Лекарски кабинети: 052/821-557

Технически сътрудник: 052/821-554