Автоклав

Разположение:

Самостоятелна постройка в периферията на двора, на границата с Ул.”Илинден, между Хирургичния блок и ДКЦ4.

История:

Автоклавна инсталация функционира от 2007г. Дейността й е съобразена с действащата нормативна уредба в областта на здравеопазването и екологията. Притежава Разрешително за дейности по третиране на отпадъци с код 18 01 03*-отпадъци , чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции.

Екип:

Ръководител :

Лидия Каменска – инспектор по обществено здраве

Оператор автоклав:

Боян Драганов

Иван Йорданов

Йордан Кънев

Събирач отпадъци, разделно:

Василка Тодорова

Димка Костова

Апаратура:

Използваме съвременна автоклавна апаратура, осигуряваща пълна безопасност за работещите, населението и околната среда. Тя обезврежда чрез обеззаразяване на опасните биомедицински отпадъци. Процесът е от изключителна важност в медицинската практика и е начин за прекратяване разпространението на инфекции в болничното заведение и околната среда.

Дейности и уникални услуги:

В Автоклавната инсталация се обеззаразяват собствени отпадъци и отпадъци на клиенти с код 18 01 03*- отпадъци , чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции.

Информация за клиента:

Отпадъци за обеззаразяване се приемат след сключване на договор с МБАЛ”Света Анна-Варна”АД. Договор се сключва с клиент, който притежава регистрационен документ за извършване на дейности по транспорт на отпадъци с код 18 01 03*.

Приеманите отпадъци трябва да бъдат опаковани съобразно изискванията на Наредба №1/2015г за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на Лечебните и здравните заведения и технологичните изисквания на автоклавната инсталация., а именно:

  • Термоустойчиви жълти/оранжеви/ чували, маркирани с етикет за опаковки за разделно събиране на образувания опасен отпадък от лечебните и здравни заведения (Приложение №4 от Наредба№1/2015г). Чувалите да са пълни до 3/4 от полезния обем и да са плътно затворени;
  • За отпадъци от остри предмети- термоустойчиви жълти контейнери с добре затварящ се капак, които не позволяват пробиване и достъп до съдържанието, маркирани с етикет за опаковки за разделно събиране на образувания опасен отпадък от лечебните и здравни заведения (Приложение №4 от Наредба№1/2015г).

При приемането/предаването на отпадъците се попълва Идентификационен документ съобразно нормативните изисквания.

Талефони:

Ръководител –  052/821-572

Оператор автоклав- 052/821-489